Bliżej niż myślisz - rowery, serwis, sprzęt i akcesoria, Płock Jachowicza 19, Rowery RockMachine

Przewożenie dziecka rowerem

Dziecko do ukończenia 7 roku życia (starsze również) może być przewożone rowerem przez osobę, która ma co najmniej 17 lat. Siedemnastoletni rowerzysta musi mieć kartę rowerową albo prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Natomiast po ukończeniu 18 lat nie trzeba mieć żadnego dokumentu uprawniającego do kierowania rowerem, czyli także do przewożenia dziecka w foteliku. Jednak dziecko takie musi być przewożone na specjalnym, przeznaczonym do przewozu dzieci dodatkowym siodełku (foteliku)zapewniającym bezpieczną jazdę.

Foteliki takie można mocować z przodu (tj. między kierownicą a siodełkiem) – dla dzieci o wadze do 15 kg albo z tyłu (za siodełkiem) – dla dzieci maksymalnie do 22 kg wagi ciała. Te wymogi co do wagi dzieci przewożonych rowerem w fotelikach nie wynikają wprost z przepisów prawnych, ale z instrukcji i zaleceń producentów. Niestosowanie się do tych instrukcji może być uznane za naruszenie zasad bezpiecznej jazdy rowerem wymaganych przez prawo o ruchu drogowym.

Zadbajmy przede wszystkim, by dokładnie, zgodnie z instrukcją przymocować fotelik do roweru. Nie ma obowiązku zakładania kasku dziecku przewożonemu rowerem, ale oczywiście warto to robić. Oprócz fotelika dopuszczalne jest przewożenie dzieci w przyczepie przystosowanej konstrukcyjnie do przewozu osób, ciągniętej przez rower lub wózek rowerowy.

Dziecko do 10 roku życia

Prawo o ruchu drogowym traktuje dziecko w wieku do 10 lat kierujące rowerem pod opieką osoby dorosłej, jako pieszego. Dziecko takie powinno się więc poruszać po tych częściach drogi, które są przeznaczone dla pieszych (chodniki, drogi dla pieszych, a w razie ich braku – pobocze lub lewa strona jezdni). Zatem opiekując się dzieckiem, które nie ukończyło 10 lat możemy z nim jechać także chodnikiem i drogą dla pieszych. Jednak w takich sytuacjach kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Ponadto jadąc rowerem i mając pod opieką dziecko kierujące rowerem w wieku do lat 10 – można jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych dla ruchu pieszych – czyli wtedy, gdy nie ma chodnika, drogi dla pieszych ani pobocza. Ze ścieżki rowerowej możemy korzystać w takich przypadkach też tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich.

Dziecko od 10 do 18 lat

Po ukończeniu 10 roku życia dziecko może samodzielnie jeździć rowerem po drogach ale tylko jeżeli posiada kartę rowerową. Kartę rowerową dziecko 10-letnie może uzyskać, jeżeli wykazało się niezbędnymi umiejętnościami odpowiednio podczas:

  • zajęć szkolnych,
  • zajęć prowadzonych przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego lub
  • zajęć prowadzonych przez ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań.

Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna:

  • uczniowi szkoły podstawowej – dyrektor szkoły;
  • innym dzieciom –  dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań.

Warto też wiedzieć, że dziecko, które nie ukończyło 18 lat może uzyskać już prawo jazdy:

  • kategorii AM (motorowery i lekkie czterokołowce) – już po ukończeniu 14 lat,
  • kategorii A1 (niektóre motocykle o mniejszej mocy silnika i pojazdy z kategorii AM) – już po ukończeniu 16 lat,
  • kategorii B1 (czterokołowce i pojazdy z kategorii AM) – już po ukończeniu 16 lat,
  • kategorii T (ciągniki rolnicze i pojazdy z kategorii AM ) – już po ukończeniu 16 lat,

które uprawniają  także do kierowania rowerem i wózkiem rowerowym.

Jak już wyżej wspomniano osoba, która ukończyła 18 lat nie musi się legitymować żadnym dokumentem (w szczególności prawem jazdy ani kartą rowerową), by poruszać się po drogach kierując rowerem.

« »