Wycinek z Prawa o Ruchu drogowym w którym mowa jeździe po drodze dla pieszych.

Prawo o Ruchu Drogowym

Oddział 7 Przecinanie się kierunków ruchu

Art. 26. 3.

Kierującemu pojazdem zabrania się: […]

3) jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych.

Art. 33. 5.

Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:

1) opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;

2) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;

3) warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła), z zastrzeżeniem ust. 6. 6. Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.